PROJEKTAS „VISI GALI POZITYVIAI GYVENTI“

VŠĮ Meninė drožyba pradėjo vykdyti projektą „Visi gali pozityviai gyventi“ finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų.  Projekto tikslas – ugdyti ir palaikyti socialinius įgūdžius asmenims, esantiems socialinėje atskirtyje dėl skurdo ar negalios bei sumažinti šių asmenų socialinę atskirtį per mokymus, tarpusavio bendravimą bei kultūrinę veiklą, pasitelkiant drožybos meistrų praktines pamokas.

Laisvalaikis, o ypač aktyvus laisvalaikis, yra naudingas neįgaliajam jis ne tik pagerina fizinę būklę, bet taip pat ir emocinę. Laisvalaikis gerina motorinius įgūdžius, fizinį pajėgumą, taip pat padeda lengviau integruotis į visuomenės gyvenimą, gerina socialinius įgūdžius, didina savivertę, skatina bendrauti, suteikia galimybę realizuoti save kaip asmenybę.

 Projekto metu bus vykdomi ir alternatyvūs tikslai užtikrinantys kultūrinių renginių organizavimą socialinėje atskirtyje esantiems asmenims ir jų šeimos nariams siekiant socialinės integracijos. Projekto tikslas padės įgyvendinti 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės  „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“  priemonę 1.1.3 „Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas šeimoms (tėvams ir vaikams) esančioms socialinėje atskirtyje dėl skurdo, negalios ar socialinių problemų (pvz. priklausomybės, nuo psichotropinių medžiagų)bei bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas ir palaikymas“. Projekto metu bus siekiama įtraukti kuo daugiau socialinės rizikos vaikų ir suaugusių asmenų, neįgaliųjų arba specialiųjų poreikių turinčių asmenų bei kiti asmenys patiriantys socialinę atskirtį.

Projekto tikslams pasiekti bus vykdomos šios veiklos:

1)Mokomasi amato – vedami drožybos ir restauravimo praktiniai ir teoriniai užsiėmimai.

2)Vedami teoriniai ir praktiniai savęs pažinimo ir vertybių paieškos užsiėmimai.

3)Bus vedami rekreacinės erdvės praktiniai kūrimo mokymai, kurie suteiks neįgaliesiems, socialinės rizikos  asmenims galimybę veiksmingai dalyvauti laisvos visuomenės gyvenime. 4) Projekto dalyviams ir jų šeimos nariams organizuojami kultūriniai (edukaciniai) renginiai.