Jaunųjų restauratorių stovykla

Projektas „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“

Birželio 13 – 22 dienomis Prienuose vyksta „Jaunųjų restauratorių profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla“. Projektą, dalinai finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, vykdo VšĮ Meninė drožyba. Projekto tikslas – atnaujinti „Atminties tako” mažosios architektūros objektus:
G. Dudaitis „Numesk, Tėvyne, rūbą seną“ – stogastulpis, 4,8 m.
V. Cikana „Visiems – užaugusiems šėtono paunksnėje“ – koplytstulpis, 4 m.
P. Kaziūnas „Lietuva, už visas tavo kančias“ – koplytstulpis, 4,6 m.
R. Puškorius „Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių žeme“ – koplytstulpis, 3,8 m.
M. Misevič „Žmonės, neleiskim mūsų Žemėje gimti drakonams“ – koplytstulpis, 3,8 m.
V. Rakuckis „Motinų skausmui ir kūdikių klyksmui sustingusiems Sibiro speige“ – stogastulpis, 4 m.
A. Seibutis – koplytstulpis, 3,8 m.
R. Venckus „Už ką?“ – skulptūra, 3,5 m.
J. Tvardauskas „Kiekvienam doram žmogui, padėjusiam galvą už Lietuvą“ – koplytėlė ant žemės, 2 m.
R. Zinkevičius „Įmynęs pėdą čia/ Jaučiuosi ne svetys – Bet šeimininkas,/ Amžius čia gyvenęs – Ir joks ateivis/ Jau neiškrapštys/ Kulka nei durtuvu/ Mus iš tos žemės“ (B. Marčionis) – stogastulpis, 4,6 m.
V. Žilinskas „Pažvelk į Nemuną/ Į savo sielos giedrą/ Į žydrą sielą/ Į savo gyvybės versmę“ – stogastulpis, 4 m.
A. ir V. Kuzinai – Metalo saulutės.
Dalyviai: Rygos statybos kolegijos Restauravimo katedros studentai, Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros studentai, rektorius Bangutis Prapuolenis, Prienų jaunimas,VšĮ Meninės drožybos amatininkai.
Partneriai: VĮ Prienų miškų urėdija, miškų urėdas Robertas Judickas
VšĮ Pasaulio lietuvių centras, generalinis direktorius Valdas Kubilius
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba
UAB „Husqvarna Lietuva“, direktorius Ričardas Alekna
Pritaikę solidžias nuolaidas darbo priemonėms ir medžiagoms įsigyti,projektą dalinai rėmėUAB „Restauracijos medžiagos“ bei UAB „Prienų prekyba“.

Projekto vadovas: Zita Kuzminskienė
Restauravimo profesinių įgūdžių tobulinimo vadovas Bangutis Prapuolenis
Praktinių užduočių vadovai: Algimantas Sakalauskas, Arūnas Venslavičius, Alvydas Antanavičius.

 

Lietuvos kultūros taryba

Lietuvos kultūros taryba